STRUKTURA DUŠE

Duša ima svoj jedinstveni identitet, stvoren od Izvora ili Boga. I kao takva, ima svoj ego koji u njoj stvara sliku tog jedinstvenog identiteta. Svest o jedinstvenom identitetu Duše predstavlja funkciju evolucije. Ona vodi samosvesti koja ima sposobnost da se u jednom trenutku ostvari. Severni i Južni Plutonovi Čvorova su u uzajamnom odnosu sa evolutivnim razvojem Duše.

Natalni položaj Plutona u ovom životu je istovremeno povezan sa željama koje Duša ima za svoj razvoj i sa onim gde je stala u prethodnim životima.

Tačka polariteta Plutona predstavlja evolutivnu nameru u ovom životu koja omogučava nastavak razvojnog puta.

Plutonov Južni Čvor, kuča i znak u kojem se nalazi, aspekti koje formira sa planetama i aspekti koje pravi sa svojim vladarom, u uzajamnoj su vezi sa arhetipovima i dinamikama koje je Duša koristila u svom razvoju da bi izrazila svoje najdublje želje za evolucijom, simbolički prikazane natalnim položajem samog Plutona.

Severni Plutonov Čvor se odnosi na razlog i način unutrašnje evolucije Duše: na ono što je potrebno da bi nastavila svoj razvoj. Planete koje aspektuju ovaj Severni Čvor predstavljaju arhetipove povezane sa neprekidnim unutrašnjim razvojem Duše.

Pošto su sve unutrašnje dinamike Duše povezane sa njenom stalnom evolucijom, neophodno je da se Duša projektuje i dobije formu kroz stvaranje oblika: ljudskog oblika.

Taj prirodni zakon i princip nazivamo Izvorom Svih Stvari ili Bogom. Projektovanje i dobijanje forme nazivamo STVARANJEM. Ono što nazivamo Bogom projektuje se i dobija formu, da bi spoznalo sebe kroz sve oblike celovitosti Stvaranja. Na isti način, individualnoj Duši je potrebno da se projektuje i dobije oblik, da bi spoznala sebe i ostvarila se.

Ona to čini kroz različite ljudske živote koje živi. Ljudski životi su prolazni. Sama Duša je večna, kao što je i sam Bog večan. Svaki ljudski život koji Duša iz sebe projektuje (kao što i Bog iz sebe projektuje svaku indvidualnu Dušu) odražava i simbolizuje njene najdublje potrebe nastale iz neprestane želje za evolutivnim razvojem.

Natalna karta datog života predstavlja odraz prolaznog oblika koji je Duša stvorila da bi evoluirala i rezultat je neprestane projekcije. U svakom životu, Duša stvara i svest koja u sebi sadrži i subjektivnu samosvest, nazvanu ego ili „Ja”. Naravno, taj subjektivni ego, egocentrična struktura, projekcija je Duše. Kroz nju Duša uviƋa razliku izmeƋu večnog i prolaznih, stvorenih oblika, kroz koje se ispoljavaju neprestane potrebe i zahtevi evolucije.

Subjektivno „Ja”, ili ego, predstavljeno je arhetipom Meseca. Evolutivni put Duše kroz vreme simbolički je prikazan svim različito stvorenim prolaznim oblicima, razvojnim željama i potrebama Duše. Svaki život ima odgovarajuću natalnu kartu i, u svakom od njih, prolazni ego zaista umire, kao što i telo umire. U Duši žive sećanja o svim životima. Neprekidna evolutivna iskustva stvaraju odrednice i razloge za naredni život.

PITANJA I ODGOVORI

(P) „Zašto Pluton predstavlja evolutivne želje Duše iz prethodnih života, dok sve ostale planete, pod pretpostavkom da nisu u aspektima ni sa jednim od Čvorova, ni sa Plutonom, same po sebi ne ukazuju na prethodne živote?”

(O) Zato što je Pluton u uzajamnoj vezi sa samom Dušom i, samim tim, sa prirodnim zakonom evolucije. U vezi je sa željama Duše koje su je dovele do sadašnjeg života i onim željama koje su odraz stalnih evolutivnih potreba. Te želje su sadržane u Plutonu i u samoj Duši. Sve ostale planete u natalnoj karti su stvorene od strane Duše, u odnosu na neprestane evolutivne potrebe, izražene njenim željama. Planete u natalnoj karti takoče imaju svoje Severne i Južne Čvorove. Južni Čvorovi planeta su povezani sa dinamikom prošlih života koje je Duša sama stvorila i koji su doveli do datog života, dok položaj bilo koje planete U OVOM ŽIVOTU predstavlja evolutivne potrebe za ovaj život.

Pozicija u sadašnjem životu iznosi prošlost na videlo: Južni Čvor vidimo iz datog položaja same planete. Severni Čvor planete ukazuje na neprekidni evolutivni put Duše, razvijajući se kroz svaki od arhetipova svake planete. Uzrok tog razvoja je Duša, a ne neka od planeta.

Prirodna tačka Plutonovog polariteta je suština evolutivne namere Duše u svakom životu. Predstavlja prvobitni uzrok koji pokreće Severne čvorove svih planeta da se ostvare u skladu sa primarnom evolutivnom namerom. Planeta u sadašnjem natalnom horoskopu služi da se integrišu prošlost i sadašnjost u svakom trenutku, TOKOM CELOG ŽIVOTA.

(P) U redu, prema paradigmi Evolutivne Astrologije, kada radimo sa natalnom kartom, koliku „težinu” možemo dati Južnim i Severnim Čvorovima planeta? Svakako veliku težinu (naglasak) stavljamo na Severni i Južni Mesečev Čvor. Koliku onda važnost treba dati Plutonovim Čvorovima? A koliku svim ostalim Čvorovima planeta? Ukoliko su neke planete, iz različitih razloga, naglašene u karti, npr. na uglu, deo egzaktnog aspekta, vladar Mesečevog Čvora ili u aspektu sa Plutonom itd, da li bi to značilo da Čvorovi tih planeta dobijaju na značaju u analizi karte?

(O) Pluton i njegovi Čvorovi, vladari, njihovi aspekti sa drugim planetama, odgovaraju osnovnoj strukturi svake natalne karte. I iz te osnove se „raƋa” sve ostalo, Severni i Južni Mesečev Čvor, njihovi vladari, aspekti sa ovim tačkama. Podsećaju na drvo sa razgranatim korenom iz kog izrasta stablo, iz kog se šire olistale grane. Ovaj osnovni koren i njegove grane se u natalnoj karti tretiraju JEDNAKO, jer čine samu strukturu karte.

Ukoliko razumemo ovu korensku strukturu natalne karte i povežemo je sa prirodnim zakonom uzroka i posledice, možemo odjednom razumeti suštinu strukture natalne karte. Induktivna logika će se pokrenuti sama od sebe. I onda možemo razumeti poreklo i uzrok svakog pojedinog lista koji se razvija na grani, na primer, zašto je ovaj Mars u Blizancima u kvadratu sa Merkurom u Ribama.

(P) Zahvaljujući toj osnovnoj ideji, pojašnjena je suština natalne karte. Da razjasnimo da li sam dobro razumeo, to znači da…

– Pluton (znak/kuća)

– Plutonovi Čvorovi (znak/kuća)

– Vladari Plutonovih Čvorova (znak/kuća)

– aspekti svega navedenog sa ostalim planetama (i njihovi znaci/kuće – pružaju još detaljnije informacije – i njihovi Čvorovi, takoƋe)

…čine osnovni koren bilo koje natalne karte.

Nakon toga se u analizu uvode kuća/znak Mesečevih Čvorova, vladari Mesečevih Čvorova i Plutonova tačka polariteta. Zatim, njihovi aspekti sa drugim planetama (i njihovim znacima i kućama). TakoƋe, na ovom nivou se mogu posmatrati i Čvorovi Planeta, ukoliko je potrebno još informacija. Razmatranje bilo kog drugog dela karte polazi od toga. (Svakako, uzimajući u obzir da je svaki deo natalne karte deo celine, osobe ili dogaƋaja, i da ga je potrebno u nekom trenutku uključiti u celokupnu analizu). Molim Vas, ispravite me, ako nešto nisam dobro shvatio.

Još jednom, hvala na Vašem vremenu i pomoći.

(O) Da, dobro ste sumirali.

(P) Pitanje koje imam je: Plutonova Tačka Polariteta pokazuje evolutivne namere za ovaj život (osim ako je Pluton u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom). Kako se, s obzirom na to, Plutonova Tačka Polariteta (PTP) razlikuje u odnosu na Plutonov Severni Čvor?

(O) Plutonov Severni Čvor reflektuje unutarnji razvoj Duše. On se vrši kroz stvaranje, projekciju i ispoljavanje oblika koje Duša stvara u svakom životu . Aktualizacija je simbolizovana Plutonovom Tačkom Polariteta. Duša u sebi sadrži sve prethodne identitete, prolazne oblike svakog života koji je ikada proživela.

TakoƋe, ona u sebi sadrži i sve različite mogućnosti, buduće živote (prolazne oblike). Ono što se može desiti zavisi od toga šta sama Duša ŽELI. Želje predstavljaju uzroke prethodnih života. U svakom životu Duša stvara subjektivne egocentrične identitete, prolazne oblike kroz koje ostvaruje svoje želje. Njihovo ostvarenje vodi novim željama, a samim tim i novim životima.

U svakom životu Duša ima Severni Čvor. On simbolizuje evolutivne želje koje se ostvaruju na način Plutonove Tačke Polariteta. Kao kada bi Duša rekla: „Želim da se razvijem na sledeći način: Severni Čvor. A da bih to uradila, uradiću to ovako: Plutonova Tačka Polariteta koju Duša stvara u svakom pojedinačnom životu.”

Plutonovi Čvorovi prolaze kroz odreƋeni znak (npr. Rak /Jarac) oko 2000 godina. Najveći broj Duša ima više od jednog života u rasponu od 2000 godina. Tako, najdublje evolutivne želje Duše prevazilaze pojedinačni život. Duša želi da razvija odreƋeni arhetip koji se ostvaruje kroz svaki posebni prolazni život koji živi. I svaki od tih života najdublja evolutivna namera Duše se ostvaruje kroz Plutonovu Tačku Polariteta i natalnu kartu koja simbolizuje ceo ovaj proces.

Hajde da damo jednostavan primer ove dinamike…

Recimo da osoba A u svojoj natalnoj karti ima:

 • Pluton u 9. kući u Lavu;
 • Plutonov Južni Čvor u Jarcu u 2. kući, kojom vlada Saturn u Lavu u 9. kući;
 • Plutonov Severni čvor u Raku u 8. kući;
 • Plutonova taČka polariteta bi bila u Vodoliji u 3. kući.

Pluton u 9. kući u Lavu bi se odnosio na Dušu koja želi da razume i ostvari sebe kroz razumevanje prirode kosmosa i Zakona Stvaranja. Duša je provela mnoge živote u odreƋenoj izolaciji (Plutonov Južni čvor u Jarcu u 2. kući) da bi kroz osamljenje i kontemplaciju razumela prirodu tih zakona, koji postaju sama osnova njene unutarnje veze sa samom sobom: 2. kuća. To, zauzvrat, stvara njen duboki osećaj svrhe postojanja, onoga što je od suštinskog značaja za njen život.

Vladar Južnog Čvora je takoƋe u Lavu u 9. kući. Dobijamo jasnu sliku ostvarenja najdubljih želja Duše u vezi sa Prirodom, življenjem i bivstvovanjem u Prirodi, kroz koje dolazi do unutrašnje spoznaje svih Prirodnih Zakona Kreacije- Lav, sam po sebi. U vezi sa Južnim Čvorom koji se nalazi u 2. kući, dati simboli odgovaraju prirodi osamljenika koji je spoznao svoje želje kroz neophodnu izolaciju.

Tako, Duša dolazi do svoje evolutivne granice i potrebno je da nastavi svoj razvoj. U njoj dolazi do spoznaje, simbolizovane Plutonovim Severnim Čvorom, koji se nalazi u Raku u 8. kući, javljaju se želja i potreba da se izaƋe iz osame i da se angažuje i pomogne drugim Dušama na njihovom evolutivnom putu. Na taj način, Duša nesumnjivo ulazi u odnose sa drugim Dušama I NJIHOVIM REALNOSTIMA: dolazi do interakcije Plutonovog Južnog i Severnog Čvora, pri čemu Jarac odgovara arhetipu stvarnosti, stvarnosti same planete Zemlje.

Kroz odnose sa drugima, Duša je izazvana da se suoči sa sopstvenim ograničenjima, što stvara stalnu svest o tome šta treba da nastavi da razvija kod sebe. Suočenje može učiniti da se Duša oseti nesigurnom, jer treba da evoluira i proširi svoje razumevanje prirode stvarnosti na ovoj planeti, koja je odraz Prirodnih Zakona Stvaranja. Suočenja imaju za cilj razvoj Duše u odnosu na ono što je bila.

Da bi Duša ostvarila svoje najdublje namere, stvara pojedinačni(prolazni) život u kojem se tačka polariteta natalnog Plutona nalazi u Vodoliji, u 3. kući. U kontekstu primera koji koristimo, to se manifestuje stvaranjem života koji je potpuno suprotan onom koji je do tada vodila (relativno osmljeničkom životu u Prirodi). Ona sada stvara život u kom je u potpunosti povezana sa drugima koji žive u svetu, u gradovima, gde god postoje grupe ljudi: 3. kuća u Vodoliji. Na taj način, svrhovito angažuje stvarnosti brojnih drugih(koji imaju najrazličitije ideje, razmišljanja, tačke gledišta, životne filozofije) da se izraze.

Sve to utiče na njeno razumevanje prošlosti koju je već proživela.

Pred Dušu se stavlja novi izbor: može da se povuče nazad da bi se osećala sigurna u sebe ili da izabere da nastavi svoj rast kroz suočavanja sa postojećom realnošću, kroz raznolikost ideja ostvarenih u grupama ljudi, drugih osoba.

Ukoliko donese izbor da nastavi u tom smeru, onda će, naravno, nastaviti da se razvija, što se vidi u nameri Plutonovog Severnog Čvora u Raku, u 8. kući. Severnim Čvorom u Raku vlada Mesec, egocentrična struktura stvorena u datom životu. Dinamika koja se odvija u pozadini Duše, usmerava se na identitet trenutnog života („Ja” datog života), poput sočiva filmskog projektora koje stvara slike na platnu. Duša ostvaruje ili projektuje sebe iz života u život, u skladu sa prirodnim zakonima, stvarajući „slike” same sebe, koje odgovaraju čitavom „filmu” datog života.

Tako, ukoliko se Mesec, vladar Severnog Čvora u Raku, naƋe u 4. kući, u znaku Riba, možemo videti simboliku namere Duše da stvori svoju porodicu i da je proširi kako bi se razvila izvan ograničenja izolacije iz prošlosti (Plutonov Južni Čvor u 2. kući). Kroz tu nameru se zatim razvija unutrašnji odonos Duše sa samom sobom, pri čemu se psihološke i emotivne potrebe drugih nalaze ispred sopstvenih. Duša se razvija dajući prvo drugima, a potom sebi i uči da na taj način ona ustvari daje samoj sebi.

Sa tačkom polariteta natalnog Plutona u Vodoliji, u 3. kući, Duša uči da objektivizira individualnu stvarnost, razumejući emocionalne i psihološke dinamike koje predstavljaju uzroke date realnosti. Njena evolutivna lekcija se primenjuje ne samo na najbližu porodicu Duše i proširenu porodicu sačinjenu od onih koji joj postaju bliski, već i na sve one koji na bilo koji način ulaze u interakciju sa Dušom.

Kroz Plutonov Severni Čvor u Raku, u 8. kući, kojim vlada Mesec u Ribama, u 4. kući, možemo videti da evolutivne namere Duše, koje čine osnovnu dinamiku, mogu dati osećaj nesigurnosti. Na taj način, Duša stvara seme svoje potencijalne nesigurnosti. Putem prirodnog zakona slobodne volje i izbora koje donosi, osećaj nesigurnosti se može iskoristiti da se pruži otpor i da se povuče u prošlost koju Duša poznaje i u kojoj se oseća sigurno. Evolutivni zadatak koji pred sebe stavlja jeste pronalaženje dogovora na pitanje: šta to zapravo čini psihološku i emotivnu sigurnost i zašto? Pored toga, šta predstavlja koren ili osnovu sigurnosti?

Osnovna dinamika Duše odgovara njenoj nameri da vidi sebe, svoju sopstvenu sliku, na potpuno drugačije načine. Da bi to postigla, ona se projektuje u nove dinamike egocentričnih identiteta. Sada možemo dublje razumeti vezu izmeƋu Plutona i njegove Ose Čvorova, položaja njhovih planetarnih vladara, strukturu Duše koja nastavlja da se razvija kroz vreme i samu Evolutivnu paradigmu: položaj natalnog Plutona, njegove tačke polariteta, Severnih i Južnih Mesečevih Čvorova i položaja njihovih planetarnih vladara.

Nastavljajući sa primerom, imamo Južni Mesečev Čvor u Strelcu, u 1. kući i njegovog vladar Jupitera, koji se nalazi u Škorpionu, u 12. kući. SeverniMesečev Čvor je u Blizancima, u 7.kući, a njegov vladar je Merkur u Škorpionu, u 1. kući.

Kada posmatramo suštinu osnovne dinamike Duše, možemo

razumeti egocentrične identitete, strukture prethodnih života koje je Duša stvorila da bi ostvarila simboliku Južnog Čvora u 1. kući i njegovog vladara u 12. kući. Kroz date tipove egocentričnih struktura, Duša želi potpunu slobodu da uƋe u svaki proces prema kome oseća privlačnost i kroz koji može ostvariti svoju najdublju želju da razume Prirodne Zakone Stvaranja. Sa Južnim Plutonovim Čvorom u 2. kući, Strelčevski ego, identitet 1. Kuće, odgovara najvećoj mogućoj nezavisnosti, prirodnom usamljeniku, koji oseća slobodu da čini ono što želi kako bi ostvario suštinsku želju Duše da razume istinu manifestovane Kreacije.

Vidimo nemirnu Dušu koja želi da u svojoj potrazi ide daleko. Planetarni vladar Južnog Mesečevog Čvora u Škorpionu, u 12. kući, potvrƋuje potrebu za potragom. PotvrƋuje i želju Duše da unutar sebe spozna i razume najveće istine Kreacije: da zna, umesto da veruje u ono što drugi smatraju istinom. Potreba i želja Škorpiona je da nešto direktno iskusi kako bi to spoznao. Direktno proživljeno iskustvo menja Dušu. Čini da se razvija unutar sebe, da razvija svoj unutrašnji odnos prema sebi (Južni Plutonov Čvor u 2. Kući), što utiče na način na koji se Duša odnosi prema drugima. Vladar Južnog Čvora u Škropionu u 12. kući ukazuje na tip želja koje Duša treba da ostvari. Na potrebu da spozna istinu, što ponekad uključuje izolaciju, ne samo u vidu vremena provedenog u prirodi, već i u potrazi za posebnim okruženjima, poput manastira, u kojima se odvija i traganje za smislom i razumevanjem univerzalnih istina.

Posmatrajući Severni Mesečev Čvor u Blizacima, u 7. kući, možemo videti da Duša želi da se razvija kroz stvaranje struktura egocentričnih identiteta, koji zasnivaju različite vrste veza sa različitim tipovima ljudi. Životna stvarnost svakog od njih je različita i ima za posledicu širenje svesti Duše. Zahteva se SLUŠANJE drugih, što otvara i proširuje Dušinu svest, koja uglavnom sluša samo sebe (Južni Plutonov Čvor u 2. kući).

Imajući u vidu da je osnovna priroda Duše simbolizovana Plutonom, njegovom Osom Čvorova, položajem njegovog vladara, možemo videti da sa Severnim Plutonovim Čvorom u Raku, u 8. kući, Duša ima nameru da se razvije van granica prethodne izolacije. Suprotstavljajući se upravo tim ograničenjima, na šta nam ukazuje Južni Plutonov Čvor u 2. kući. Sa njegovim vladarom, Saturnom u Lavu, u 9. kući, vidimo da se ona suprotstavlja granicama postojećeg saznanja koja su u vezi sa Prirodnim Zakonima Stvaranja.

Tačka polariteta natalnog Plutona u 9. kući, u Lavu, nalazi se u Vodoliji u 3. kući. Evolutivne strukture egocentričnog identiteta koji Duša stvara u datom životu, u natalnoj karti, prikazane su Severnim Mesečevim Čvorom u Blizancima, u 7. kući, i namerom Duše da razvije postojeće osnovne dinamike koje su je definisale. Duša se zatim širi i razvija kroz ove egocentrične strukture, učeći da daje drugima pre nego što da sebi. Uči da bude u odnosima u kojima je jednaka sa drugima i koren toga je simbolizovan Severnim Plutonovim Čvorom u Raku, u 8. kući: da bude u intimnim vezama iz kojih može da se stvori porodica.

Mesec u Ribama, u 4. kući, u sadašnjem životu nam ukazuje na pojačanu želju Duše. Egocentrična struktura datog života je simbolizovana Mesecom u Ribama, u 4. kući, i čini suštinu identiteta za ceo dati život. U njemu su integrisani egocentrični identiteti prethodnih života, simbolizovani Južnim Mesečevim Čvorom u 1. kući i razvojne egocentrične strukture simbolizovane Severnim Mesečevim Čvorom u 7. kuઅi. U suštini, Mesec u Ribama u 4. kući je ego sadašnjeg života, koji je Duša stvorila da bi integrisala celu svoju prošlost, jer se razvija u svoju budućnost U SVAKOM TRENUTKU U VREMENU: dinamička tenzija izmeƋu prošlosti i budućnosti postoji u svakom datom momentu u vremenu i može se nazvati „sadašnjost”.

Sa vladarom Severnog Mesečevog Čvora u Škorpionu, u 1. kući, vidimo simboliku početka novog ciklusa evolutivnog razvoja Duše. To je osnaženo činjenicom da Duša namerava da se suoči sa svim postojećim ograničenjima u sebi, koja sprečavaju neophodni evolutivni rast. Namera dolazi od same Duše, njena osnovna dinamika je simbolizovana Severnim Plutonovim Čvorom u 8. kući, u Raku. Struktura egocentričnog identiteta stvorena za dati život simbolizovana je Mesecom u Ribama, u 4. kući, i evoluirajućim dinamikama egocentričnih identiteta simbolizovanim Severnim Mesečevim Čvorom i njegovim planetranim vladarom u Škorpionu u 1. kući, što evolutivni astrolog ih može ispravno protumačiti kao odgovor na pitanje „zašto?”.

Severni Mesečev Čvor se nalazi u Blizancima, u 7. kući, a njegov vladar, Merkur, u Škorpionu, u 1. kući, u vezi sa Plutonovom Tačkom Polariteta u Vodoliji, u 3. kući i Severnim Plutonovim Čvorom u Raku, u 8. kući, Duša stvara iskustva u kojima će se sukobiti sa drugima kada njeno razumevanje, njeno poznavanje bilo čega, bude izazvano različitim životnim okolnostima i mišljenjima drugih. Vidimo nameru Duše da se izloži preispitivanju sopstvenih filozofskih, intelektualnih i psiholoških shvatanja, sa kojima treba da doƋe u sukob da bi rasla i razvijala se izvan postojećih ograničenja. Sa druge strane, Duša ima nameru da proƋe kroz sukobe da bi pomogla drugima da prepoznaju ograničenja u svom sopstvenom razumevanju stvari.

(P) Fascinantno! To što ste izložili pokazuje svrhu Plutonove Tačke Polartiteta i širi kontekst suštine svake natalne karte. Hvala mnogo na tome.

Igrom slučaja, imam prijatelja koji nosi skoro isti zapis kao ovaj koji ste koristili u primeru (osim što se Saturn nalazi u Devici, a ne u Lavu). Zanimljivo je i da je Mesec (vladar Plutonovog Severnog Čvora u Raku) u 9. kući! U Devici, ali nije u konjunkciji sa Plutonom ili Saturnom. Pretpostavljam da to pokazuje suptilniju verziju slobodne prirode (na nivou suštine Duše)? Odražava postojeću ambivalenciju (koja se ispoljava na nivou ega i ličnosti), u vezi sa ostvarivanjem namera da se u ovom životu u celosti uƋe u diskusije sa drugima u urbanim okruženjima i u grupama, na šta nam ukazuje Plutonova Tačka Polariteta (Vodolija, 3. kuća). Da li je to tačno?

Posmatrajući suptilni paradoks te natalne karte, shvatio sam da je jedna od stvarnosti, koja zaista može biti od koristi u ovom širem razumevanju Plutonovih evolutivnih namera, način na koji su namere Duše implementirane u natalnu kartu kao Plutonova Tačka Polariteta, preko Meseca, njegovih Čvorova i njihovih vladara. I kako se Mesec i njegovi Čvorovi odnose prema Plutonu i njegovim Čvorovima?

Da bih pojasnio šta pod tim podrazumevam, uzeću drugi primer – natalnu kartu sa interesantnim paradoksima – (i videćemo koliko mi dobro ide!)…

Natalna karta osobe B ima:

 • Pluton u Lavu, u 4. kući;
 • Plutonovu tačku polariteta (PTP) u Vodoliji, u 10. Kući;
 • Plutonov Južni Čvor u Jarcu, u 9. kući, njegov vladar je Saturn u Strelcu, u 8. kući (i u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom);
 • Plutonov Severni Čvor u Raku u 2. kući, njegov vladar je Mesec u Blizancima u 2. kući (u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom).

Navedeno bi odgovaralo Duši koja je započela novi evolutivni ciklus, koja želi da se ostvari kroz razvoj unurašnje sigurnosti. U suštini, to bi bilo postignuto emocionalnim sazrevanjem, uspostavljajući svoju individualnost sopstvenim trudom na kreativan način, ujedinjujući u sebi animu i animusa (Pluton u Lavu, u 4. kući). Ona bi provodila mnoge živote na putovanjima, u dalekim zemljama, stičući iskustva u različitim kulturama, šireći svoja saznanja o prirodnim zakonima i samoj prirodi (Južni Plutonov Čvor u 9. kući).

Vladar Južnog Plutonovog Čvora, Saturn, u 8. je kući, u Strelcu, što pokazuje da je u svakom društvu, u kom je osoba živela, imala duboko proživljena iskustva. Ukazuje na osobu koja uči kroz duboko vezivanje u odnosima sa drugim ljudima (8. kuća). Za Dušu koja se nalazi na stupnju opšteg sporazuma to bi bilo, na primer, pokretanje preduzetničkog (Strelac) biznisa (Saturn) ili ulazak u političke ili pravne strukture društva na lokolanom ili državnom nivou. Sa druge strane, ako bi Duša bila na stupnju individuacije, mogla je oformiti bliske veze sa moćnim ljudima, autsajderima društva, zarad proučavanja okultizma (8. kuća, Saturn) ili crnih berzi (Saturn, 8. kuća) itd. Ukoliko se Duša nalazi na stupnju duhovnosti, onda se mogla priključiti spiritualnim grupama, da bi proučavala alhemiju, zapise (8. kuća, Saturn).

Pošto je Duša iskusila svoja ograničenja, želi da se razvija izvan njih. To je simbolizovano Severnim Plutonovim Čvorom u 2. kući. Vidi se potreba da se bude manje uključen u društvena zbivanja. Osoba invouluira. Javlja se potreba da se manje putuje i da se osoba skrasi. Okreće se relativnoj izolaciji, živi na jednom mestu kako bi se više oslanjala na samu sebe i razvila samodovoljnost.

Da bi uspostavila sopstveni sistem vrednosti koji za nju ima smisla, umesto da stalno usvaja potrebe drugih bliskih ljudi i daje im važnost, vodi računa samo o sebi i o uskom krugu porodice.

Tako, dolazi do sukoba na spoljnjem planu, jer se povlači iz veza društvene i zavisne prirode i sukoba na unutrašnjem planu, zbog nesigurnosti koju oseća jer ne može da se osloni na druge resurse, prilike i simbole moći… Osećaj gubitka moći i nemoć bi pratile ovaj proces promena.

Zato, kroz ove unutarnje evolutivne želje i potrebe Duše, usmerene ka iskustvima Raka u 2. kući (Plutonov Severni Čvor) i iskustvima Blizanaca u 2. kući (vladar Plutonog Severnog Čvora), stvara se novi život, da bi se sprovele te najdublje namere kroz Plutonovu Tačku Polariteta u Vodoliji u 10. kući.

Uz to, Južni Mesečev Čvor je u Blizancima u 2. kući, a Severni Mesečev Čvor u Strelcu u 8. kući. Duša je u ovom novom životu manifestovala Mesec u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom i Saturn u konjukciji sa Severnim Mesečevim Čvorom. Paradoks je u tome da su vladari Čvorova Duše (Plutona), Saturn i Mesec, u konjukciji sa Mesečevim Čvorovima u novom životu!

Pošto je vladar Dušinog (Plutonovog) Severnog Čvora u Strelcu u 8. kući, teorijski gledano, Duša je završila tu priču kroz ostvarivanje namera Južnog Čvora (jarac, 9. kuća) i želi da krene napred ka Raku u 2. kući, gde se nalazi Plutonov Severni Čvor, kroz iskustva 2. kuće u Blizancima, gde se nalazi Mesec, vladar Plutonovog Severnog Čvora.

Cilj novog života bi bio ostvarenje arhetipa Vodolije u 10. kući, na koji ukazuje Plutonova Tačka Polariteta u natalnoj karti novog života. Na taj način Duša ostvaruje svoje evolutivne želje simbolizovane Rakom u 2. kući. Život opisan Plutonovom Tačkom Polariteta je život u kom se Duša ponovo usmerava ka društvu, ali na drugačiji način. Intenzivne i potencijalno teške veze, 8. kuće, iz prošlih života ustupaju mesto otvorenosti (Vodolija) i saradnji 10. kuće. Osoba koristi sve što je naučila (Strelac), iskusila (9. kuća) i prisvojila (8. kuća) u prošlim životima da da formu (10. kuća) koja se može koristiti u društvu na mnogo veći i objektivniji način (Vodolija). Drugim rečima, test se sastoji u tome – da li mogu, u ovom životu, upotrebiti svoja znanja (Strelac koji uči kroz prethodne živote) u dobre svrhe, na način da ona budu od koristi mnogima, a ne samo meni i bliskim mi ljudima (vladar Južnog Plutonovog Čvora i Severnog Plutonovog Čvora – Saturn u 8. kući)?

Uz to, povezuje se sa grupama istomišljenika, brine o širim ljudskim interesima, inovativnim istraživanjima i povezivanju (Vodolija), pre nego o tajnim i mutnim udruženjima sa kojima je bila u vezi u prošlosti (Južni Plutonov Čvor u 8. kući) i sa kojima je možda još uvek povezana (Mesečev Severni Čvor u 8. kući).

Gradi se suštinska evolutivna namera Duše i najveći deo drugih namera za budućnost (Rak u 2. kući): Stvaranje unutrašnje sigurnosti.

U datom životu se to odražava kao proživljavanje prošlosti (paradoks), jer je Mesec u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom u Blizancima, a Saturn u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom u Strelcu. Južni Mesečev Čvor govori o lekcijama koje je Duša ranije učila, u cilju postizanja unutrašnje sigurnosti, a pošto se nalazi u Blizancima. to uključuje dinamiku i okolonosti u vezi sa, izmeƋu ostalog, komunikacijom, razmišljanjem, učenjem u trgovinom (Merkur je vladar Južnog Mesečevog Čvora).Vidi se da su se prethodne intenzivne veze Duše iz mnogih prethodnih života (vladar Plutonovog Južnog Čvora je Saturn u 8. kući) pretvorile u lakši i manje koncentrisani način povezivanja sa ljudima kroz skorašnje prošle živote i da je Duša učila da se povezuje sa dosta različitim i, verovatno, običnim elementima društva. To je možda predstavljalo neophodni pripremni korak za buduću želju, povlačenje od društva (Plutonov Severni Čvor u Raku, u 2. kući), kako bi se Duši pružila veća mogućnost izbora u tim životima, što bi pomoglo da se približi samodovoljnosti i oslanjanju na sebe (2. kuća). Mesečev Južni Čvor u 2. kući ukazuje na to da je Duša u skorašnjim životima već započela potrebne lekcije pokazane Plutonovim Južnim Čvorom (2. kuća).

Želja Duše je da napreduje ka ostvarenju arhetipa Raka u 2. kući – Plutonov Severni Čvor, posredstvom Meseca, njegovog vladara, je Dušina budućnost. Pošto je Mesec u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom u sadašnjem životu, ovaj budući proces je delimično ubrzan zbog činjenice da će iskustva u vezi sa Mesecom biti ponovo proživljena i ostvarena na neki način (Mesec u konjukciji sa Severnim Mesečevim Čvorom). Severni Mesečev Čvor pokazuje novi način na koji će Duša funkcionisati, nove lekcije koje će naučiti u sadašnjem (novom) životu, što će pomoći Duši da ostvari Plutonovu Tačku Polariteta u ovom životu. Npr. razvoj odlučnosti, discipline, društvene odgovornosti i izražavanje svoje individualnosti i autoriteta u društvu. Lekcije koje će pomoći Duši da to postigne će izgledati veoma poznato, njih vidimo iz Severnog Mesečevog Čvora u Strelcu, u 8. kući. Njih je Duša već ranije iskusila (oblast vladara Plutonovog Južnog Čvora) i zapamtila.

Pošto je Saturn u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom i istovremeno je vladar Plutonovog Južnog Čvora, Duša je već kroz sve to prošla u prethodnim životima (kao što je prethodno opisano). Zato ponovo proživljava slične okolnosti, ali zbog položaja Severnog Čvora postoji mogućnost da istu stvar uradi na novi ili bolji način, da donese drugačije izbore kada se naƋe u odreƋenim okolnostima, situacijama i dinamikama koje je već iskusila u (možda nedavnim) prošlim životima. Izvesno je da je Jupiter (vladar Severnog Mesečevog Čvora) ključni faktor u donošenju ovih izbora. Primer ekstremne situacije bi bio položaj Jupitera u 4. ili 2. kući, što bi povećalo mogućnost da Duša donese izbore koji su u skladu sa njenim suštinskim unutrašnjim namerama (Plutonov Severni Čvor u Raku, u 2. kući), dok, ukoliko bi se on našao u 9. ili 10. kući, težio bi ka starim načinima (Plutonov Južni Čvor u Jarcu, u 9. kući) rešavanja sličnih situacija sa kojima se ponovo susreće u sadašnjem, novom životu.

Ukratko, dok Duša kreće u novi evolutivni ciklus (Pluton u 4. kući), njen novi život u kom se manifestovala je još uvek usko povezan sa relativno skorim prošlim životima i koristi materijal iz tih života kao deo težnje da nastavi svoje evolutivne namere.

Ostvarujući , može da izrazi sopstvenu individualnost na mnogo jasnijoj osnovi (Plutonova Tačka Polariteta u 10. kući je neposredniji nego Plutonov Južni Čvor u Jarcu), na otvoreniji način (Plutonova Tačka Polariteta u Vodoliji u odnosu prema Južnom Mesečevom Čvoru u 2. kući, Plutonovim Južnim Čvorom u 8. kući). To će pripremiti Dušu da se približi svojoj narednoj želji (Plutonov Severni Čvor u Raku, u 2. kući) i da ostvari veliki uticaj u društvu na mnogo različitih načina i da postigne značajno razumevanje prirodnih i metafizičkih zakona i principa. Tako će moći da se u velikoj meri povuče u svom ritmu, što je preduslov za ostvarenje arhetipa 2. kuće, samostalnosti i nezavisnosti.

Tokom sadašnjeg života, osoba može osetiti da su njena prošlost i budućnost često pomešane, sa povremenim jakim iskustvima već viƋenog, déjà vu. Može se činiti da ponavlja stvari za koje oseća da su se davno završile i čak u sadašnjem životu može započeti stvari za koje misli da je već davno završila – vladari Dušinih (Plutonovih) Čvorova u ovom životu su u konjunkciji sa čvorovima ovog života (Mesečevim Čvorovima).

Do završetka sadašnjeg života, Duša se na različite načine povezuj sa ljudima preko svoje 8. kuće (vladar Plutonovog Južnog Čvora) i 4. kuće (Pluton), Blizanaca (Južni Mesečev Čvor) i Meseca (konjunkcija sa Južnim Mesečevim Čvorom), to je uči nekim osnovnim i veoma različitim stvarima o ljudima i njihovim odnosima. To predstavlja pripremu za mnogo jednostavniji način povezivanja sa ljudima u budućnosti (Plutonov Severni Čvor u Raku).

Ne znam šta mislite o tome, došlo je kao trenutak inspiracije, ali bih zaista želeo da znam da li sam na dobrom putu. Prilično je dugačko i možda ne odgovara situaciji. Na neki način, osećam da sam prevazišao sebe, pošto do sada zaista nisam osećao da mogu da tumačim na osnovu Plutonove kuće, Mesečevih Čvorova i vladara, da zaronim u ovaj nivo. Ali, sada sam to uradio. Ukoliko je tumačenje pogrešno, zaista bi mi značilo da to znam.

(O) Pokazali ste veoma finu intuitivnu sposobnost korišćenja i primene analize paradigme EA i osnovne dinamike same Duše. Ono što izgleda kao da je došlo u jednom dahu je VEOMA TAČNO za one aspekte koje ste pokrili. Naravno, postoje i druge dimenzije sa svim ostalim arhetipovima, ali ovo što ste do sada pokrili je veoma, veoma dobro analizirano i tačno. Bravo!

(P) Pokušavam da integrišem i razumem ovaj deo o Plutonovim Čvorovima. Nisam siguran da li ispravno smatram da Južni Plutonov Čvor i njegov vladar odgovaraju starim delovima putovanja Duše, pri čemu su ti stari delovi prošlosti simbolizovani Plutonom.

Recimo da osoba C ima:

 • Pluton u 2. kući u Devici;
 • Plutonov Južni Čvor u Jarcu, u 7. kući, njegov vladar je Saturn u 10. kući, u trigonu sa Plutonom i Plutonovim Južnim Čvorom;
 • Plutonov Severni Čvor je u Raku, u 1. kući, njegov vladar je Mesec u 2. Kući, u Devici, u konjunkciji sa Plutonom.

Sa Plutonom u 2. kući u Devici, Duša je provela mnoge živote živeći u izolaciji i oslanjala se na sebe, kako bi otkrila sopstvenu vrednost, oslonila se na sebe u kritičnim trenucima. Južni Plutonov Čvor u 7. kući ukazuje na to da je ranije Duša imala želju da svoj osećaj identiteta ostvari kroz veze sa drugima. Kroz patrijarhalno uslovljavanje (Južni Plutonov Čvor u Jarcu), obrazac povezivanja sa drugima (7. kuća) je postao previše definisan odgovornostima i autoritetima. Tako, ova Duša pokušava da svoj osećaj identiteta postigne kroz veze sa drugima, koje su bili definisane odgovornošću i osećajem autoriteta, što je zavisilo od priznanja koje su pružili drugi.

Saturn, vladar Južnog Plutonovog Čvora, u Biku je, u 10. kući, što ukazuje na to da Duša teži ka položaju odreƋenog društvenog autoriteta. Saturn pravi trigon sa Plutonovim Južnim Čvorom u Jarcu, u 7. kući i trigon sa Plutonom u Devici, u 2. kući. Odatle vidimo da su obrasci povezivanja Duše sa drugima, osećaj ličnog identiteta odreƋen vezama (7. kuća, Jarac) i osećaj sopstvene vrednosti (2. kuća), bili definisani dinamikom autoriteta.

Duša je želela da bude priznata zbog svoje društvene uloge i u velikoj meri se povezivala sa ljudima koji su imali društveni autoritet. Njen sopstveni osećaj vrednosti je zavisio od društvenih priznanja i/ili odobravanja od drugih društvenih autoriteta (trigon Saturna i Plutona). To je stvorilo vrlo čvrste i ograničene obrasce identiteta u odnosima sa drugima i sa samim sobom i, takoƋe, dovelo do mogućnosti pada Duše sa položaja društvenog autoriteta.

Ukoliko Južni Plutonov Čvor odgovara starim poglavljima evolucije Duše, koja dolaze iz prošlosti simbolizovane Plutonom, onda bi ove dinamike stvorile okolnosti koje bi navele Dušu da zaroni dublje u sebe (Pluton u 2. kući, u Devici) i da kritički sazna šta jesu i šta su bile prave vrednosti, bez obzira na odobravanje drugih u društvu. Trigon izmeƋu Plutona i Saturna (vladara Južnog Plutonovog Čvora), ukazao bi na to da je u nekim životima Duša drugima nametala ograničenja i izolaciju. Ovde bi takoƋe postojala krivica zbog Dušine prethodne potčinjenosti, društveno definisanim vrednostima i autoritetima i zbog načina na koji je ova potčinjenost odredila obrasce u odnosima, naspram stvaranja sopstvenih vrednih veza.

Zbog velikog broja prošlih života u ovakvim okolnostima, Duša bi sada želela da izaƋe iz izolacije da bi se sukobila sa drugima i kroz konfrontaciju povećala svest o svojim vrednostima i resursima i načinu na koji oni mogu biti u vezi sa drugima, kako mogu služiti drugima na novi način, način koji neće mnogo zavisiti od odobravanja drugih, sa stanovišta opšte saglasnosti.

Severni Plutonov Čvor u Raku, u 1. Kući, odgovarao bi Dušinoj potrebi da za sebe stvori novi niz iskustava, npr. odnos sa drugima bez zavisnosti. Severni Plutonov Čvor u Raku odgovara potrebi da se oslobodi uslovljavanja patrijarhalnog sistema vrednosti i pristupa koji je odreƋivao Dušu, kroz potragu za smislom, posredstvom emocionalnog povezivanja.

Mesec, vladar Severnog Plutonovog Čvora, u Devici, u 2. kući, ukazuje na to da će ovaj novi niz iskustava i potrage emocionalne prirode imati za svrhu da Duša dublje zaroni u sebe kroz naredna iskustva odreƋene izolacije i povlačenja, da bi se povećala njena nezavisnost i da bi na taj način promenila sliku o sebi. Duša bi trebalo da nastavi da se sukobljava sa drugima, da bi se suočila sa ograničenjima vrednosti veza (Plutonova Tačka Polariteta u 8. kući) i da, na taj način, stvori nova emotivna iskustva (Plutonov Severni Čvor u Raku, u 1. kući) koja vode daljoj izolaciji. Iako ona sad želi da dobije svoju samostalnost i dublje poznavanje svojih vrednosti i resursa, to hrani otvaranje ka drugima, bez obzira na odgovor koji se prima. Videli bismo teme ponavljanja i ispitivanja prošloživotnih iskustava izolacije, iako putem Meseca, koji vlada Plutonovim Severnim Čvorom, postoji potreba da se nova iskustva integrišu na novi način, dugoročno dozvoljavajući da se ne ponavljaju okolnosti izolacije, već da se nastavi sa traženjem konfrontacije sa promenjenom slikom o sebi i većom samostalnošću.

Da li je navedena analiza tačna? Vaš odgovor je veoma dobrodošao i veoma ga cenim. Mnogo Vam hvala i Bog Vas blagoslovio.

(O) U simbolici koju ste koristili bilo bi mnogo tačnije razumeti da je ova Duša u sebi želela poziciju autoriteta u društvenom kontekstu, društvu, plemenu, grupi ljudi, u kojoj je Duša bila odgovorna za podmirivanje potreba te grupe ljudi, zbog društvenog položaja koji je imala. To odražava želju Duše da bude u službi većoj celini: Pluton u Devici u vezi sa svojim Južnim Čvorom u 7. kući, u Jarcu, kojim vlada Saturn u Biku, u 10. kući.

Pored želje da bude u službi veće celine kroz položaj društvenog autoriteta, postoji i želja Duše da drugima da ono što im je potrebno da bi preživeli: Južni Čvor u Jarcu, u 7. kući, kojim vlada Saturn u Biku, u 10. kući. Priroda velikog trigona izmeƋu njegovog natalnog Plutona u Devici, u 2. kući, Južnog Čvora u 7. kući i Saturna u 10. kući, značila bi da Duša želi da nauči da ima sluha za tuƋe potrebe, na način da se prilagodi ovim potrebama. Na taj način, Duša želi da da drugima tačno ono što im je potrebno da bi preživeli. Zato bi Duša odabrala da se inkarnira upravo u onim vremenskim periodima i mestima gde je postojala tema preživljavanja na stupnju opšte saglasnosti tih vremena. Ostvarujući sebe na taj način, Duša se osetila ispunjeno i zadovoljno, jer je mogla da pomogne drugima na način na koji je potrebno.

Nakon mnogih života, Duša je počela da se oseća prazno iznutra: Pluton u Devici, simbol Duše u sadašnjem životu. Došla je do tačke evolutivnih ograničenja prošlih želja i načina na koji su se ispoljile. Pluton u Devici, u 2. kući. Praznina, osećati prazninu, arhetip je Device. Sa Severnim Plutonovim Čvorom u Raku, u 1. kući, Duša iznutra želi da počne potpuno novi ciklus svog evolutivnog razvoja koji počinje priznavanjem sopstvene emocionalne potrebe DA PRIMI: Južni Čvor u interakciji sa Severnim Plutonovim Čvorom, u datom konetkstu. Došla je do mesta svog iscrpljivanja zbog: Plutonovog Južnog Čvora u Jarcu, spojen sa svojim vladarom u Biku, u kući koja odgovara Jarcu.

Zato Duša želi lični preporod otpočinjanjem potpuno novog ciklusa i u svojoj neprekidnoj evoluciji: Plutonov Južni Čvor u Raku, u 1. kući. Sa Plutonom u Devici, u 2. Kući, u vezi sa Južnim Čvorom započela bi proces IZOLACIJE od celog okruženja, da bi proces unutrašnje obnove započeo. U sadašnjem životu to stvara egocentričnu strukturu, Mesec u Devici, u 2. kući, u koju ova Duša treba da se povuče u zavisnosti od toga gde je bila. Struktura se odražava u Plutonu, u Devici, na osnovu koga vidimo gde je Duša prethodno zastala i nastavila u sadašnjem životu i šta nastavlja da bude potreba Duše da se ispoljava kroz datu egocentričnu srukturu, simbolizovanu Mesecom u Devici, u 2. kući.

Ovde počinjemo da sagledavamo celu sliku, da dodajemo Severni i Južni Mesečev Čvor. Duša, u ovom slučaju Pluton u Devici, u 2. kući, odgovara, naravno, onome što je Duša bila i razlozima i mestu gde je stala sa prethodnim životom i nastavila sa sadašnjim. Razumejući šta se dešavalo sa Dušom, Plutonom, njegovim Čvorovima i njihovim planetranim vladarima, videćemo da Južni Mesečev Čvor odgovara odreƋenim životima i egocentričnim strukturama, koje je Duša stvorila da bi ostvarila svoje želje. Položaj planetarnog vladara, apekti, aspekti sa Južnim Mesečevim Čvorom, mesto u kući i znaku, govore o prošlom životu i životima koji su bili. Sve zajedno odreƋuje individualni kontekst, da bismo razumeli Severni Plutonov Čvor u kući i znaku, natalni položaj Plutona i Mesec u sadašnjem životu i njegov Severni Čvor.

U datom kontekstu, prošlost je uspostavila razloge zbog kojih je Duši potrebno da se izoluje. Kao da bi Duša kroz izolaciju iznova izgradila i obnovila sebe iznutra. Na ovaj način bi otkrila nove mogućnosti i različite dimenzije sebe. Na taj način bi samoj sebi davala, a samim tim i privukla one koji su po svojoj prirodi oni koji pružaju, jer Duša takoƋe želi i da prima u odnosu na to gde je bila. Prethodni kontekst stvara ovu potrebu u Duši, dolazi do interakcije i evolucije Severnog i Južnog Plutonovog Čvora.

Drugi bi bili prirodno skloni slušanju i sposobni da prepoznaju emocionalne potrebe Duše, da bi se ona obnovila. Umesto da služi drugima, što je već radila kroz mnoge živote, ona će želeti da se na ovaj način bude u njenoj službi: Pluton i Mesec u Devici, u 2. kući. Drugi će takoƋe simbolizovati i odražavati odreƋeni život koji Duša živi na način Plutonove tačke polariteta u 2. Kući, u Ribama. Tačka polariteta u Ribama je u trigonu sa Plutonovim Severnim Čvorom. To znači da će priroda ovog tipa ljudi biti duboko i prirodno naklonjena psihologiji.

Oni će želeti da prodru do svoje srži i do srži Duše. Zato će znati šta je ovoj Duši potrebno, i u psihološkom i u emocionalnom smislu, da bi evouluirala. Planetarni vladar te tačke polariteta u Ribama bio bi Neptun. I on se u ovoj natalnoj karti nalazi u Škorpionu, u 4. kući .To osnažuje Severni Plutonov Čvor u Raku i želju/potrebu Duše da se obnovi kroz svoje emocionalno telo. Duša će se onda usmeriti ka aktivnostima koje vode ka ličnom preporodu i otkrivanju. Kroz prirodni postepeni razvoj, u datom kontekstu Duša će početi da izlazi iz svoje čaure, koja je imala svoju svrhu, i počeće opet da nalazi načine da se integriše sa svetom, grupom, plemenom, novim ulogama koje odražavaju njenu želju da služi i da drugima pruži ono što im je potrebno.

Ovde treba primetiti da, u trenutku KADA TRANZITNI SEVERNI MESEČEV ČVOR PRAVI KONJUNKCIJU SA JUŽNIM PLUTONOVIM ČVOROM, dobijamo informacije o Evolutivnoj Paradigmi: o Duši, Plutonu, način na koji se on ostvaruje, njegovim Čvorovima, ličnom identietu, egu koji se razvija kroz vreme stvarajući prolazne živote kroz koje evoluira i koji takoƋe ima svoj prolazni ego, Mesec.

(P) Hvala još jednom na Vašem odgovoru. Veoma mi je pomoglo ovo što ste ispričali.

Dakle, rekao bih da bi ova Duša, zbog svog nekadašnjeg iscrpljivanja, odmorila na neko vreme od ovog zgusnutog plana, da bi se obnovila. Mislim da to jednostavno nije moguće. Čini se da Duša ima neke pogrešne postavke o tome šta je njen duhovni rad bio u prethodnim životima; i koji su njeni razlozi za osećaj krivice. Hvala još jednom.

Upravo radim na ovome i pitam se kakvu važnost ima vladar znaka u kojem se nalazi Pluton, ukoliko je uopšte ima, s obzirom na razumevanje Plutona. (Mislim da ovo nisu pitali, ukoliko jesu, samo me, molim Vas, uputite na odgovarajuću objavu).

(O) Prvo, znak u kojem se nalazi Pluton, na primer, u Lavu, Devici itd, sadrži u sebi arhetip planete koja vlada tim znakom i onim što Duša želi da ostvari. Kuća i znak planete koja vlada znakom u kome se nalazi Duša deluje kao tok koji se uliva u glavnu reku Duše. Sama reka je predstavljena znakom i kućom u kojima se nalaze Pluton, njegovi Južni i Severni Čvor i njihovi vladari. Tokovi koji se ulivaju u tu reku su aspekti drugih planeta sa Čvorovima, njihovim vladarima i samim Plutonom.

(P) Nisam baš siguran da to razumem – još uvek nemam osećaj za to. Mislim da se vrtim u krug zbog stalnog posmatranja vladara. Razumem da je Pluton glavni faktor – sama reka.

Recimo da osoba D ima…

 • Pluton u Strelcu u 8. kući
 • Južni Čvor u Biku u 1. kući
 • Jupiter u Škorpionu u 7. Kući
 • 3 podgrupa stupnja Individuacije

Možda je vršila neka duboka psihološka istraživanja da bi otkrila ko je iznutra, da bi mogla utvrditi ko je zaista (nisam siguran da dobro tumačim simboliku). Zar ne bi bila važna činjenica da se Jupiter nalazi u 7. kući, npr. možda bi ovo istraživanje bilo u kontekstu odnosa. TakoƋe, Škorpion bi ukazao na intenzitet u ovim vezama i, možda, manipulaciju?

(O) Pluton u Strelcu u 8. kući, reka Duše, želela je da razume RAZLOGE samog života, uzroke i posledice svega, ljudsku psihologiju u njenoj najvećoj dimenziji, svoju psihologiju i njene uzroke i Prirodne Zakone Kreacije, kako ljudi uopšte interpretiraju fenomen života u svim njegovim oblicima i dimenzijama, šta motiviše ljude i zašto, sekusalnost i njene razloge u ljudskoj prirodi i tako dalje. Jedan od tokova koji se ulivaju u ovu reku Duše, Jupiter u Škorpionu odgovara antropologiji ljudi različitih kultura, plemena i društava koje Duša kontemplira da bi razumela suštinu želja koje se ispoljavaju u Plutonu u 8. kući. Kontemplacija bi bila hranjena čitanjem različitih materijala, putovanjima na razna mesta, posmatranjem različitosti kod ljudi.

Južni Čvor u Biku u 1. kući, stvara i egocentričnu strukturu u kojoj se Duša drži distance i ostaje nezavisna od ljudi. Ona, simbolično, odgovara banian drvetu, koje ostaje ukorenjeno na jednom mestu dok se vreme i panorama menjaju.

Banian drvo, egocentrična struktura, oseća se sigurno u svojoj unutrašnjoj izolaciji, dok posmatra i uči o svemu pored čega prolazi. Na vrlo selektivnoj osnovi, Duša kroz svoju egocentričnu strukturu, u 1. kući u Biku, angažuje druge u vezama, tokove Jupitera u Škorpionu u 7. kući, povezane sa Plutonom u Strelcu u 8. kući, koji su iznutra procenjeni kao korisni za evolutivne namere Duše(potrebe). To bi, zatim, pokrenulo veoma snažne i duboke psihološke i filozofske razgovore, kroz koje se ispunjavaju suštinske potrebe Duše.

U Vašem primeru, to bi onda postavilo egocentričnu strukturu, jednu od suštinskih evolutivnih namera Duše, u 7. kuću: Severni Čvor u 7. kući u Škorpionu. To bi značilo da, kao naredni korak u evoluciji, Duša treba da nauči da izaƋe iz čaure samoizolacije: Južni Čvor u Biku u 1. kući. Pre nego da posmatra bivajući u izolaciji na način na koji je to ranije radila, sad mora da nauči da se u POTPUNOSTI POSVETI drugima, emocionalno i psihološki. Ona ima nameru da nauči kako je biti u odnosima sa drugima i kako se posvetiti partneru u odnosu jedan na jedan. Zato uči da objedini psihološki i emocionalni paradoks, suštinski paradoks koji ispoljava. To je paradoks potrebe za potpunom samostalnošću i slobodom, u odnosu na posvećivanje drugima, a posebno partneru.

(P) Mislim da razumem, ali želim da budem siguran. U mom primeru imam Jupitera (vladara Plutonovog znaka) u istoj kući kao i Severni Čvor, u Škorpionu koji je znak Plutonovog prirodnog vladarstva. Ukoliko bi ,umesto toga, bio, recimo, u Devici u 5. kući, da li bi potraga (Jupiter) u vezi sa razlozima koji se vrše kroz Plutona u Strelcu u 8. Kući, bila više usmerena na razumevanje psihologije osećanja duboke praznine, do koje dolazi zbog osećaja nemanja životne svrhe? Da li bi to bio jedan od tokova(Osoba E)? Još uvek bi postojala potreba da se izaƋe iz čaure (Južni Čvor u Biku u 1. kući/Severni Čvor u Vagi u 7. kući). Da li bi Jupiter/Devica/5. kuća obojili prirodu čaure (Južni Čvor) samo zato što vlada znakom u kojem se nalazi Pluton?

Da li to ima smisla?

(O) Na trećem stupnju individuacije, kao u Vašem primeru, odgovor bi bio: da. Priroda čaure bi bila obojena kućom i znakom Jupitera, kao tok koji se uliva u reku Duše. U Vašem primeru, to bi značilo da Duša analizira sebe i svako preveliko positovećivanje sa egocentričnom rečju „Ja”. To je ojačano specifičnim egocentričnim strukturama koje je Duša stvorila putem Južnog Čvora u Biku, u 1.kući koja nosi prirodu OVNA.

Zato bi Duša takoƋe bila veoma kritična prema svima onima koji bi, poput pauna, paradirali i dičili se svojim egom. Duša bi zato kritički ispitivala svoju svrhu: petom kućom, naravno, vlada Sunce…svrha. I, tako bi iznutra bila fokusirana na odreƋivanje specifične svrhe svog života, razloga inkarnacije.

U vezi sa rekom, Pluton u 8. kući u Strelcu, tok je simbolizovan Jupiterom u Devici u 5. Kući. Njegova svrha bi bila povezana sa prirodnom željom da se pomogne drugim Dušama da ostvare svoju životnu svrhu, svoj razlog postojanja. Zbog toga bi postojala prirodna sklonost ka profesijama koje su usmerene na pomaganje. Uz to, tok koji se uliva u reku Duše je taj kroz koji će Duša neprestano želeti da se poboljša, da se usmeri na sve nedostatke i da uradi nešto povodom toga. Tako će Duša imati prirodno usmerenje prema drugima, a posebno prema onima sa kojima je u intimnoj vezi. To su samo neke od stvari koje taj tok stvara u Duši.

(P) Mnogo Vam hvala. Vaša „tumačenja” su tako rečita i puna smisla. Ukoliko bi osoba bila, na primer, na trećem nivou stupnja opšte saglasnosti, umesto trećeg stupnja individuacije, da li biste rekli da Jupiter, kao vladar Plutonovog znaka, NE bi bio relevantan? Ili bi se drugačije ispoljio, na primer, kroz religiju (identifikujući ego osobe kroz religiju)? Bez obzira na evolutivni stupanj, još uvek bi se radilo o toku koji se uliva u različitu reku, koja se drugačije ispoljava?

(O) Da. Zato je tako važno razumeti posebni evolutivni stupanj svake Duše. Evolutivni stupanj uslovljava celu paradigmu Evolutivne Astrologije i odreƋuje usmerenje arhetipova.


Dok ovo pišem, tranzitni Pluton je u konjunkciji sa svojim Južnim Čvorom. Kada Pluton prelazi preko svog Južnog Čvora, to odgovara dinamikama koje su Duše stvorile da bi uticale na svoje evolutivno putovanje. O svim dinamikama se promišlja(Jarac) kako bismo odredili koje će dinamike kulminirati, a koje će biti podržane i razviti se na nove načine i biti izraz neprekidnog evolutivnog puta same Duše.

Individualna i posebna priroda dinamike Duše je u svakoj natalnoj karti simbolizovana i izražena paradigmom Plutona i Evolutivne Astrologije. Pored toga potrebno je da obratimo pažnju i na položaj Južnog Plutonovog Čvora u kući. On se nalazi u Jarcu kod svih koji sada žive na planeti Zemlji. Većina Duša na Zemlji takode ima konjunkciju Južnog Plutonovog Čvora sa Južnim Čvorovima Saturna i Jupitera.

Veoma je važno razumeti i ispitati položaj Saturna u znaku i kući, kao i sve aspekte koje pravi sa drugim planetama. Sve ovo zajedno odgovara osnovnoj prirodi Duše. Tako, kad Pluton prelazi preko svog Južnog Čvora i preko Južnih Čvorova Saturna i Jupitera, Duša promišlja o postojećim osnovnim dinamikama koje je odreƋuju da bi donela odluku koje dinamike više nisu potrebne za njenu neprekidnu evoluciju, a koje su one koje treba da budu podržane i razvijene na nove načine da bi Duša nastavila svoju evoluciju.

Ključ za razumevanje evolucije neprekidnih i razvojnih dinamika je simbolizovan Severnim Plutonovim Čvorom, koji se nalazi u Raku za sve Duše koje sada borave na Zemlji. I, naravno, položajem kuće Severnog Čvora i položajem njegovog vladara Meseca, u kući i znaku i svim aspektima. Ova simbolika stvara neprekidnu unutrašnju svest Duše o tome kako i zašto se javljaju dinamike koje treba da kulminiraju i ukazuje na to kako da koristimo i napredujemo kroz postojeću dinamiku koja treba da se razvije, da bismo uticali na evolutivno putovanje same Duše.